Polityka prywatności

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) firma ‘’RYDZEWSKI” – K. Rydzewski T. Rydzewska Spółka Jawna jest Administratorem Państwa danych osobowych.

1. Cele przetwarzania.

Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe: 
a) zbierane przed zawarciem umowy (np. deweloperskiej /przenoszącej własność nieruchomości) oraz w trakcie jej trwania są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania Umowy, w tym obsługi zapytań, zawarcia umów towarzyszących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystawienia i przechowywania faktur, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udokumentowania transakcji, tworzenia analiz, wykonywania badań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – wskazanych w treści zgody np. przesyłania treści handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. W takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.

 • tzw. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
 • dotyczących preferencji zakupowych w tym informacji o Państwa aktywności na stronie internetowej.

2. Odbiorcy.

W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: bankom w celach związanych z prowadzeniem indywidualnego rachunku nabywcy prowadzonego w ramach mieszkaniowego rachunku powierniczego, notariuszom, zarządcom budynków, generalnym wykonawcom. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w szczególności firmy księgowe, informatyczne oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych.

3. Brak obowiązku podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub celów zawartych w treści zgody będą niemożliwe;

4. Czas przetwarzania. 

Państwa dane będą przetwarzane:

 • przez czas niezbędny do realizacji Umowy; 
 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych, np. przez czas, w jakim przepisy zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej, 
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji, 
 • przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia, 
 • do czasu wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

5. Uprawnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

6. Bezpieczeństwo. 

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Państwa. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

7. Dane kontaktowe Administratora.

‘’RYDZEWSKI” – K. Rydzewski T. Rydzewska Spółka Jawna z siedzibą w Ełku przy ul. Armii Krajowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000245666.